Historie myslivosti ve Stříteži

První republika a předválečené období

V období před 2. světovou válkou byla myslivost ve Stříteži provozována místními zemědělci, nebo honitba byla pronajímána nájemcům z Třebíče. V následujícím přehledu jsou v časovém sledu uvedeni myslivečtí činovníci.

1915 - 1923 Gustav Mytyska, č. 39
1924 - 1926 M. Hassek, továrník z Třebíče
1927 - 1933 M. Hassek, továrník z Třebíče, nájem 5 090 Kč
1927 volen honební výbor:
Fr. Dvořák, č. 17; G. Mytyska, č. 39; J. Procházka č. 10; Jar. Dokulil, č. 11; Ant. Dvořák, č. 6; Jan Krška, č. 7;
náhradníci:
Ant. Výtešník, č. 23; Fr.Beneš, č. 14; Fr. Dvořák č. 1
1933 29. 6. nájem prodloužen do ledna 1939 za 1 200 Kč
1939 29. 1. 1939 zvoleni:
Jar. Procházka; L. Výtešník; č. 4; Fr. Beneš, č. 14; J. Morava, č. 12; Fr. Dvořák, č. 17; Ant. Dvořák, č. 6; Jar. Dokulil, č. 11; Karel Bazala, č. 19
náhradníci:
Fr. Ondráček st., č. 40; Josef Hlouch, č. 7; Emil Vaníček, č. 8.

Poválečné období

V roce 1949 byla ve Stříteži založena mylivecká společnost Střítež, do které vstoupili i někteří z bývalích myslivců. Nový zákon, tzv. lidová myslivost, který vyšel v témže roce, umožnil vykonávat právo myslivosti i bezzemkům a občanům mimo Střítež.

Pro zajímavost uvádím několik jmen členů, kteří se o tuto myslivost ve Stříteži zasloužili nejvíce. Byli to profesor Svoboda, kynolog a dlouholetý myslivecký hospodář Bohumil Bednář st., Josef Straka, který při rekonstrukci kulturního domu Bažantnice tragicky zahynul a jeho funkci pak zastával Miroslav Beneš. Nelze však vyjmenovat všechny členy. Činnost členů byla různorodá, ale hlavní činností byla a je péče o zvěř. V honitbě se prováděly kynologické akce - zkoušky loveckých psů, memoriál profesora Svobody. Pořádaly se posvícenské a poutní akce.

Dne 5. 5. 1950 majitelé honební společnosti obdrželi oznámení, že se jim již nevydá povolení k výkonu práva myslivosti a musí odevzdat zbraně. Jednalo se o G. Mytysky, Františka Dvořáka, č. 17, Fr. Dvořáka, č. 1, Fr. Vídeňský, č. 2, Fr. Číhal, č. 26 a Josef Morava ml. Povolení k výkonu práva myslivosti obdrželi Jan Příbek, Jan Beneš, č.78, Leopold Kutina a Alois Pacal.

Období socialismu

V roce 1977 usiloval OV ČMS o vytvoření větších honiteb na okrese Třebíč, to znamenalo sloučení několika sdružení. Na společné schůzi MS Střítež a MS Kožichovice dne 24. 10. 1977 (zápis č. 24/77), bylo rozhodnuto sloučit obě myslivecká sdružení s názvem "Myslivecké sdružení Kožichovice". Předsedou se stal J. Venhoda, místopředsedou Boh. Bednář st., č. 55. Po sloučení činila členská základna 26 členů (Střítež 13 členů).

Po roce 1989

Postupem času někteří členové opustili řady myslivců z důvodů nemoci či z vlastního přesvědčení ukončit členství. Dne 15. 11. 1992 bylo ve Stříteži založeno "Holební společenstvo Střítež", do ktrerého vstoupilo i 5 členů z bývalého MS Střítež a s Honebním společenstvem uzavřeli desetiletou smlouvu o pronájmu honitby ve Stříteži a Petrůvkách. Na základě této smlouvy byla Okresním úřadem v Třebíči uznána honitba. Po ukončení desetileté smlouvy 31. 3. 2003 již myslivcům nebyla prodloužena smlova o pronájmu honitby pro "Honební společenstvo Střítež" a tím také končí Myslivecké sdružení ve Stříteži. Veškeré písemnosti týkající se myslivosti jsou zloženy.

Součastnost

Od 1. 4. 2003 přebírá činnost MS Střítež "Honební společenstvo Střítež", které umožňuje výkon práva myslivosti.


Poznámka: Podklady pro tuto stránku vyhotovila paní Dvořáková, kronikářka obce Střítež.

nahoru
Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a projevili tak zájem o českou myslivost.
Optimalizováno pro Internet Explorer, doporučené rozlišení 1024 x 768 px.
Copyright © Ladislav Dvořáček Střítež 2008